Roboty w ruch! Sterowanie ruchem robota humanoidalnego. 27.03.2014