Regulamin VII edycji programu edukacyjnego Akademii Wynalazców im. Roberta Boscha

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Projekt edukacyjny pod nazwą Akademia Wynalazców im. Roberta Boscha zwany dalej „Projektem” organizowany jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Przedmiotem Projektu są wykłady i warsztaty kreatywne oraz konkurs na pomysł wynalazku – urządzenia albo rozwiązania do praktycznego i powszechnego użycia (zwany dalej „Konkursem”) – lub symulacji projektu w zakresie nowych technologii.
 3. Uczestnictwo w Projekcie jest bezpłatne.
 4. W Projekcie mogą brać udział uczniowie szkół gimnazjalnych zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy i miasta Wrocławia oraz okolicznych miejscowości.
 5. W Projekcie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie władz Robert Bosch Sp. z o.o. oraz Lighthouse Consultants, a także najbliższe osoby takich pracowników i członków władz. Przez najbliższych rozumie się: wstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz osoby pozostające w faktycznym pożyciu.
 6. Warunkiem udziału w Projekcie jest wyrażenie nieodpłatnie, w przypadku osób dorosłych osobiście, a w przypadku osób niepełnoletnich przez opiekunów prawnych, nieodwołalnej zgody na rozpowszechnianie przez Robert Bosch Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wizerunku utrwalonego w związku z realizacją reportaży filmowych i fotograficznych z cyklu wydarzeń organizowanych w ramach Projektu. Zgoda obejmuje wielokrotne wykorzystanie wizerunku w celach komercyjnych, w tym promocji i reklamy Akademii Wynalazców im. Roberta Boscha bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w szczególności w:
  1) publikacjach elektronicznych, w tym w sieci Internet,
  2) prasie,
  3) broszurach, ulotkach, gazetkach itp.
 7. Formularz zgody, o której mowa w §1 ust. 6, znajduje się na stronie internetowej www.akademiawynalazcow.edu.pl w zakładce Konkurs. Podpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych indywidualne zgody oraz wypełniony zbiorczy formularz z imionami i nazwiskami uczestników warsztatów potwierdzający uzyskanie zgód od rodziców lub opiekunów prawnych nauczyciel/opiekun powinien dostarczyć Organizatorowi w dniu warsztatu przed jego rozpoczęciem.

§ 2
Organizator Konkursu

 1. Organizatorem Projektu jest Lighthouse Consultants Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ulicy Rzymskiej 11, 03-976 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 0000178292 (zwana dalej „Organizatorem”).
 2. Organizator działa na zlecenie Robert Bosch Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ulicy Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 0000051814 (zwany dalej „Organizatorem”).

§ 3
Cele

 1. Celem Projektu jest popularyzacja wśród młodzieży gimnazjalnej przedmiotów ścisłych – matematyki, fizyki, techniki oraz zainteresowanie uczniów uczelniami technicznymi, jako możliwą ścieżką edukacyjną oraz promocja uzdolnionej technicznie młodzieży.
 2. Projekt jest podzielony na dwie części:
 3. Warsztaty kreatywne,
 4. Konkurs na pomysł wynalazku.

§ 4
Warunki uczestnictwa w warsztatach

 1. Na stronie internetowej www.akademiawynalazcow.edu.pl od 30 stycznia od godziny 12:00 do 10 lutego 2017 r. do godziny 24:00, w zakładce „Warsztaty” nauczyciele zgłaszają grupy uczniów na Warsztaty. Każdy nauczyciel może zgłosić maksymalnie 10 uczniów na jeden warsztat.
 2. Oferta warsztatów zostanie udostępniona w dwóch turach: pierwsza od 30 stycznia 2017 roku od godziny 12:00, druga od 6 lutego 2017 roku od godziny 12:00.
 3. Każda szkoła może zapisać uczniów maksymalnie na 2 warsztaty.
 4. Każdy uczeń może wziąć udział w wybranych 2 warsztatach.
 5. Aby wziąć udział w warsztatach, nauczyciel powinien zarejestrować się na stronie internetowej www.akademiawynalazcow.edu.pl od 30 stycznia od godziny 12:00 do 10 lutego 2017 r. do godziny 24:00, w zakładce „Warsztaty”.
 6. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

§ 5

Warunki uczestnictwa w Konkursie na wynalazek

 1. W Konkursie mogą brać udział uczniowie tylko tych szkół, które zgłosiły uczestnictwo w warsztatach, o których mowa w § 4.
 2. Każdy zespół konkursowy powinien składać się maksymalnie z pięciu osób oraz nauczyciela-opiekuna, będącego kierownikiem zespołu.
 3. Każda szkoła może zgłosić więcej niż jeden zespół.
 4. Osobą uprawnioną do kontaktu z Organizatorem jest nauczyciel zgłaszający grupę uczniów. Nauczyciel ten (opiekun grupy) zobowiązany jest do przekazywania pozostałym członkom zespołu wszystkich informacji otrzymanych od Organizatora.
 5. Aby wziąć udział w Konkursie nauczyciel (opiekun grupy uczniów przystępujących do Konkursu) powinien wypełnić Formularz Zgłoszeniowy do Konkursu znajdujący się na stronie internetowej www.akademiawynalazcow.edu.pl w zakładce „Konkurs” od 01 marca do 14 kwietnia 2017 r., do godziny 24:00.

§ 6
Konkurs na wynalazek

 1. Konkurs jest podzielony na III etapy.
 2. I etap – Zadaniem konkursowym w pierwszym etapie jest przedstawienie pomysłu wynalazku-urządzenia lub rozwiązania do powszechnego użycia. W tym celu nauczyciel (opiekun grupy uczniów przystępujących do Konkursu) powinien wypełnić Formularz Zgłoszeniowy do Konkursu znajdujący się na stronie internetowej www.akademiawynalazcow.edu.pl w zakładce „Konkurs” od 01 marca do 14 kwietnia 2017 r., do godziny 24:00.
 3. Pomysł wynalazku musi spełniać następujące kryteria:
  A. Niskie koszty realizacji,
  B. Możliwość powszechnego użycia,
  C. Urządzenie przyjazne dla środowiska naturalnego (np. ekomateriały, oszczędność energii),
  D. Dotyczy jednej z dziedzin: technika motoryzacyjna, technika w domu, technika w ogrodzie lub nowej dziedziny Open,
  w której uczestnicy mogą zgłosić produkt IT z wykorzystaniem nowych technologii, np.:
  – Strony WWW,
  – Social mediów,
  – Grafiki,
  – Animacji,
  – Gry,
  – Aplikacji w dowolnie wybranej technologii, używanej stacjonarnie, mobilnie lub publikowanej w Internecie.
  W konkursie można zgłosić prace dotyczące:
  a. Techniki motoryzacyjnej,
  b. Techniki w domu,
  c. Techniki w ogrodzie,
  d. Dziedziny dot. nowych technologii tzw.
 1. Jury Konkursu wybierze po 10 najlepszych pomysłów do dalszej realizacji w każdym z miast – w Warszawie i we Wrocławiu. Ogłoszenie listy wybranych projektów odbędzie się do 28 kwietnia 2017 r. do godziny 24:00.
 2. Przy ocenie zgłoszonych rozwiązań Jury Konkursu pod uwagę będzie brało przede wszystkim następujące aspekty:
 3. Przydatność praktyczna produktu (praktyczne cele wykorzystania, kompletność i aktualność treści),
 4. Innowacyjność na rynku (brak lub niewiele konkurencyjnych rozwiązań),
 5. Wykorzystanie nowoczesnych technologii,
 6. Dostosowanie do urządzeń mobilnych i stacjonarnych,
 7. Innowacyjne wykorzystanie potencjału mediów społecznościowych.
 8. W etapie II trwającym od 29 kwietnia do 26 maja 2017 do godziny 24:00 zespoły wyłonione w sposób wskazany w ust. 4 mają za zadanie przygotować prototyp urządzenia lub symulację komputerową na płycie CD, pendrive’ie,
  a w przypadku dziedziny Open na podstawie przedstawionego pomysłu. Przez prototyp rozumie się odwzorowanie urządzenia w celu zademonstrowania jego działania. Przez symulację rozumie się opis oraz demo ukazujące działanie danego produktu IT na nośniku CD lub pendrive’ie.
 9. Organizator wesprze finansowo każdy zespół przygotowujący prototyp w kwocie do 500,00 PLN. Dofinansowanie, o którym mowa powyżej, zostanie wypłacone wyłącznie na podstawie przedstawionych przez szkołę faktur za zakup potrzebnych materiałów do realizacji prac konkursowych. Instrukcja rozliczenia znajduje się na stronie: www.akademiawynalazcow.edu.pl w zakładce „Konkurs”.
 10. Zespoły wraz z wykonanym prototypem są zobowiązane do dostarczenia filmu prezentującego działanie wynalazku, zawierającego uzasadnienie, dlaczego pomysł powinien zostać nagrodzony. Film powinien zawierać następujące punkty:
 11. Nazwę urządzenia,
  b. Opis urządzenia (co prezentuje, do czego ma służyć, jakie są możliwości jego wykorzystania),
 12. Rodzaje materiałów wykorzystanych przy jego budowie,
 13. Powody, dla których urządzenie zostało wymyślone,
 14. Określenie wpływu eksploatacji urządzenia na środowisko naturalne,
 15. Uzasadnienie dlaczego ten pomysł powinien zostać nagrodzony,
 16. Zdjęcia, opcjonalnie rysunek techniczny wynalazku lub symulację komputerową przy zgłaszaniu wynalazku w kat. Open (format JPG lub TIFF, min. wymiary: 1024×768 pikseli).
 17. Długość filmu nie powinna przekroczyć 2,5 min. (150 sek.)
 18. Gotowe prace konkursowe w II etapie wraz z filmem należy złożyć w terminie do 26 maja 2017 r., osobiście lub drogą pocztową, z dokumentacją zapisaną na płycie CD lub pendrive’ie na adres wyznaczony przez Organizatora na terenie Warszawy lub Wrocławia. O przyjęciu zgłoszenia decyduje data doręczenia.
 19. Do 3 czerwca 2017 r. na podstawie przedstawionych projektów konkursowych i dokumentacji Jury wyłoni
  3 najlepsze projekty w Warszawie i 3 najlepsze projekty we Wrocławiu.
 20. Wyniki zostaną ogłoszone podczas Gali Finałowych w obu miastach oraz zostaną przekazane do mediów. Lista laureatów umieszczona zostanie także na stronie internetowej Projektu
  i w kanałach społecznościowych.
 21. Prototypy i inne materiały zgłoszone do Konkursu są przechowywane w siedzibie Robert Bosch Sp. z o.o.
  w Warszawie w celu prowadzenia działań promocyjnych na rzecz autora oraz idei programu.
 22. Organizator oraz Robert Bosch Sp. z o.o. zastrzegają sobie prawo wykorzystania nadesłanych materiałów innych niż poufne w formie pełnej lub skróconej w celach edukacyjnych, jak również do ich publicznej prezentacji. Z zastrzeżeniem powyższych postanowień Organizator oraz Robert Bosch Sp. z o.o. nie naruszają praw własności intelektualnej twórców.
 23. Złamanie przez uczestnika warunków formalnych lub technicznych określonych w Regulaminie może spowodować odrzucenie projektu przez Jury.
 24. Wynalazkiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu mogą być również rozwiązania niebędące wynalazkami w rozumieniu ustawy Prawo własności przemysłowej, o ile spełniają warunki wskazane w Regulaminie. W szczególności Organizator nie wymaga spełnienia wskazanego w tej ustawie poziomu innowacyjności. Organizator nie bada nowości nie prowadzi poszukiwań z tym związanych.
 25. Uczestnicy zakwalifikowani do II etapu konkursu zobowiązani są do udziału w obowiązkowych warsztatach z psychologiem, których celem jest przygotowanie uczniów do prezentacji swoich pomysłów i pracy w grupach. Zajęcia odbędą się w maju 2017 r.

§ 7
Jury

 1. Zgłoszone do Konkursu projekty ocenia Jury.
 2. Liczbę członków i skład Jury ustala Organizator.
 3. Głosowanie Jury będzie tajne.
 4. Jury wyłoni po 10 najlepszych projektów w obu miastach – Warszawie i Wrocławiu, które zakwalifikują się do II etapu Konkursu.
 5. Przy ocenie zgłoszonych pomysłów Jury będzie brało pod uwagę:
  a. spełnienie wymaganych kryteriów wynalazku określonych w § 6 ust. 3,
  b. kompletność oraz staranność dostarczonej dokumentacji określonej w § 6 ust. 6.
 6. Jury ogłosi zwycięzców Projektu podczas Gali Finałowych w obu miastach – Warszawie i Wrocławiu.
 7. Ogłoszone podczas Gali Finałowych wyniki Konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej w formie informacji prasowej wysłanej do mediów.

§ 8
Harmonogram

 1. Zgłoszenia szkół na wykłady i warsztaty będą przyjmowane w dwóch turach: pierwsza od 30 stycznia 2017 roku od godziny 12:00, druga od 6 lutego 2017 roku od godziny 12:00.
 2. Wykłady i warsztaty rozpoczną się 27 lutego 2016 r. Informacja o dokładnych terminach i miejscu warsztatów znajdzie się na stronie internetowej www.akademiawynalazcow.edu.pl w zakładce „Warsztaty”.
 3. Zespoły chcące wziąć udział w Konkursie muszą zgłosić swój pomysł od 01 marca do 14 kwietnia 2017 r. do godziny 24:00.
 4. Do dnia 28 kwietnia 2016 r. włącznie wyłonionych zostanie 20 zespołów (10 z Warszawy i 10 z Wrocławia), które wezmą udział w II etapie Konkursu. O wynikach wszystkie zespoły zgłoszone do Konkursu zostaną poinformowane drogą mailową. Lista wyłonionych zespołów zostanie opublikowana na stronie internetowej w Aktualnościach.
 5. Projekty konkursowe, które zakwalifikowały się do finału należy zgłaszać wraz z dokumentacją od 29 kwietnia do 26 maja 2017 r. włącznie.
 6. Prace Jury nad wyłonieniem najlepszych projektów będą trwały do 3 czerwca 2017 r.
 7. Zespoły, które zakwalifikowały się do II etapu zostaną powiadomione telefonicznie i mailowo o dacie i miejscu uroczystych Gali Finałowych, podczas których zostanie rozstrzygnięty Konkurs i wyłonieni zostaną zwycięzcy.
 8. Uroczyste Gale Finałowe w Warszawie i we Wrocławiu odbędą się w dniach 19-22 czerwca 2017 r.

§ 9
Nagrody w Konkursie na wynalazek

 1. Wszyscy członkowie zespołów, których projekty konkursowe zajmą pierwsze trzy miejsca otrzymają nagrody rzeczowe:
  a. Za zajęcie pierwszego miejsca – nagrody o wartości ok. 1000,00 PLN każda;
  b. Za zajęcie drugiego miejsca – nagrody o wartości ok. 300,00 PLN każda;
  c. Za zajęcie trzeciego miejsca – nagrody o wartości ok. 150,00 PLN każda;
 2. Każdy z nauczycieli – opiekunów zespołów, które zajęły pierwsze trzy miejsca otrzyma elektronarzędzie o wartości ok. 300,00 PLN.
 3. Każda szkoła, z której zespół zajął jedno z trzech pierwszych miejsc otrzyma zestaw elektronarzędzi dla pracowni technicznych o wartości ok. 1000,00 PLN każdy.
 4. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.
 5. Dopuszcza się przyznanie decyzją Organizatora wyróżnień specjalnych.
 6. Każda nagroda rzeczowa o wartości przekraczającej wartość zwolnioną z podatku dochodowego zgodnie z odpowiednimi przepisami, będzie powiększona o nagrodę pieniężną w kwocie podatku dochodowego od łącznej wartości takich nagród.

§ 10
Ochrona danych osobowych

Uczestnicy Konkursu w zgłoszeniach przesyłanych przez szkołę zgodnie z Regulaminem, muszą wyrazić zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 123, poz. 883.) w celach prowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród oraz prowadzenia przez Organizatora i Robert Bosch Sp. z o.o. wszelkich działań promocyjnych związanych z Projektem. W przypadku danych osobowych osób niepełnoletnich zgoda musi zostać podpisana przez rodziców/opiekunów tych osób.

§ 11
Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące wyniku Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora podany w niniejszym regulaminie (§ 2) w terminie 7 dni od opublikowania wyników Konkursu.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika Konkursu, nazwę i adres szkoły, nazwę zespołu, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 10 dni roboczych od dnia doręczenia reklamacji.
 4. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.

§ 12
Postanowienia końcowe

 1. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania listy zwycięzców z podaniem imienia i nazwiska tych osób oraz zdjęć w materiałach prasowych, na stronie www Projektu, na stronie www.bosch-prasa.pl firmy Robert Bosch Sp. z o.o., na co uczestnicy wyrażają zgodę.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do korzystania z bazy danych uczestników Projektu.
 4. Zgłoszenie udziału w Projekcie oraz wzięcie w nim udziału oznacza zgodę na warunki niniejszego regulaminu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia Projektu w każdym czasie, w szczególności w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych oraz zmiany terminów w nim wskazanych, w tym rozstrzygnięcia o wynikach Konkursu i przekazania nagród.
 6. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia Konkursu bez podania przyczyny oraz do nie wyłaniania zwycięzcy.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za naruszenie ich praw w związku z treścią projektów zgłoszonych do Konkursu.
 8. Organizator oraz Jury Konkursu zastrzegają sobie prawo do dokonywania wiążącej wykładni przepisów niniejszego Regulaminu oraz rozstrzygania sporów związanych z jego stosowaniem.
 9. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu przyczyną wykluczenia z udziału w Konkursie (odrzucenia projektu) może być w szczególności naruszenie przepisów bezwzględnie obowiązującego prawa lub zasad współżycia społecznego, pozostające w związku z udziałem w Konkursie. Organizator nie prowadzi dochodzeń związanych z domniemanymi naruszeniami prawa przez uczestników Konkursu jednak dołoży staranności, aby uczestnicy nie naruszali praw innych uczestników oraz osób trzecich.

Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych