Partnerzy programu

Patroni honorowi

MEN

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Minister Edukacji Narodowej jest naczelnym organem administracji publicznej, któremu obsługę zapewnia Ministerstwo Edukacji Narodowej będące jednostką budżetową.

Ministerstwo Edukacji Narodowej zostało utworzone z dniem 5 maja 2006 r. rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 maja 2006 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz zniesienia Ministerstwa Edukacji i Nauki (Dz.U. z 2006 r. Nr 76, poz. 532)

Do głównych zadań ministerstwa należą sprawy związane z:

  • wychowaniem przedszkolnym, kształceniem ogólnokształcącym, specjalnym i zawodowym;
  • programami, podręcznikami i środkami dydaktycznymi nauczania;
  • egzaminami zewnętrznymi;
  • pomocą stypendialną dla uczniów;
  • zatrudnianiem nauczycieli, ich awansem i wynagrodzeniami;
  • polityką państwa dla młodzieży.

Mazowiecki Kurator Oświaty

Kuratorium Oświaty w Warszawie sprawuje nadzór pedagogiczny nad 7935 szkołami i placówkami oświatowymi w województwie mazowieckim, w tym m.in. nad 1741 szkołami podstawowymi, 1007 gimnazjami i 1717 szkołami ponadgimnazjalnymi. Do mazowieckich szkół uczęszcza ponad 888 tys. uczniów (dane z 2013 r.), uczonych przez 94 tys. nauczycieli. Urząd jest państwową jednostką budżetową, wchodzącą w skład zespolonej administracji rządowej w województwie mazowieckim jako wyodrębniona jednostka organizacyjna. Obok sprawowania nadzoru pedagogicznego, Kurator wykonuje m.in. zadania w zakresie: wspomagania dyrektorów publicznych szkół i placówek w doskonaleniu jakości pracy, diagnozy oraz oceny działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkół, wspomagania rozwoju zawodowego nauczycieli, w tym awansu zawodowego nauczycieli. Współdziała z właściwymi organami, organizacjami i innymi podmiotami w sprawach dotyczących warunków rozwoju dzieci i młodzieży oraz organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie województwa w okresie ferii letnich i zimowych. Ponadto Kuratorium wspomaga działania w zakresie upowszechniania osiągnięć i dorobku szkół, placówek, uczniów i pedagogów.

Dolnośląski Kurator Oświaty

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu sprawuje nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami oświatowymi na terenie województwa dolnośląskiego. Pod opieką instytucji znajduje się m.in. 733 szkół podstawowych, 451 gimnazjów i 512 szkół ponadgimnazjalnych. Do dolnośląskich szkół uczęszcza w sumie 318 268 uczniów.

Polska Akademia Nauk

Polska Akademia Nauk została utworzona na mocy ustawy sejmowej z dnia 30 października 1951 roku. Odbyło się to w warunkach odbudowywania po zniszczeniach wojennych potencjału naukowego i dydaktycznego oraz konieczności uporządkowania i unowocześnienia organizacji życia naukowego w Polsce. Akademię – najwyższą instytucję naukową Rzeczypospolitej Polskiej – powołano w celu zapewnienia nauce polskiej warunków wszechstronnego rozwoju, nadania badaniom naukowym kierunku odpowiadającego istotnym potrzebom społecznym i w oparciu o najlepsze tradycje i dorobek nauki polskiej. Uznano, iż zadaniem Akademii jest wszechstronny rozwój nauki polskiej oraz współdziałanie w wykorzystaniu osiągnięć naukowych dla dalszego rozwoju gospodarki i kultury narodowej oraz przyczynianie się do rozwoju postępowej myśli naukowej w świecie.

W okresie 60 lat swojego istnienia Polska Akademia Nauk uległa wielu przemianom, jednak jej pierwsze podstawowe cele i zadania są nadal aktualne. Zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 roku Polska Akademia Nauk – jako państwowa instytucja naukowa – służy rozwojowi, promocji, integracji i upowszechnianiu nauki oraz przyczynia się do rozwoju edukacji i wzbogacania kultury narodowej. Do jej zadań należy m.in. prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, kształcenie na różnych poziomach i w różnych formach, formułowanie zasad etyki w nauce, działalność opiniotwórcza w sprawach nauki oraz wykorzystania wyników badań naukowych w praktyce, współpraca naukowa i naukowo-organizacyjna z krajowymi i międzynarodowymi środowiskami naukowymi. Korporacja Polskiej Akademii Nauk skupia najwybitniejszych uczonych polskich i zagranicznych. W strukturze Akademii działają instytuty naukowe prowadzące badania naukowe istotne dla rozwoju kraju.

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, utworzony w 1918 roku, wykonuje swoje zadania w sprawach własności przemysłowej jako centralny organ administracji rządowej. Do podstawowych zadań Urzędu, wskazanych w ustawie Prawo własności przemysłowej, należy między innymi: przyjmowanie i badanie zgłoszeń dotyczących wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, niektórych oznaczeń geograficznych oraz topografii układów scalonych, dokonanych w celu uzyskania ochrony; orzekanie w sprawach o udzielanie praw wyłącznych na przedmioty własności przemysłowej oraz rozstrzyganie spraw w postępowaniu spornym. Realizując swoją misję edukacyjną, Urząd Patentowy podejmuje liczne inicjatywy, których celem jest podniesienie świadomości oraz upowszechnianie wiedzy i umiejętności pozwalających na efektywne korzystanie z systemu ochrony własności intelektualnej – bardzo istotnego czynnika w kształtowaniu innowacyjności oraz gospodarki opartej na wiedzy.

Główni patroni merytoryczni

Politechnika Warszawska

Największa i najstarsza uczelnia techniczna w Polsce, której tradycja sięga początków XIX wieku. W Politechnice zgromadzony jest największy w Polsce potencjał naukowo-badawczy w dziedzinie nauk technicznych. Tu powstaje największa liczba liczących się w kraju i za granicą opracowań naukowych. O randze Politechniki Warszawskiej świadczą liczne umowy o współpracy z innymi uczelniami, wymiana kadry i studentów oraz wspólne programy badawcze. Żadna z uczelni technicznych w Polsce nie dysponuje tak szerokim wachlarzem kierunków kształcenia, specjalności i specjalizacji dyplomowych, co umożliwia zaspokojenie indywidualnych zainteresowań młodzieży i potrzeb rynku.

Politechnika Wrocławska

Jest jedną z największych i najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Została założona przez lwowskich i warszawskich uczonych i rozpoczęła działalność pod nazwą Politechnika Wrocławska w 1945 roku. Od początku swej działalności stanowi ona ważny ośrodek kształcenia technicznego. Politechnika umożliwia studentom naukę zarówno według standardowych programów, jak i pozwala na wybór indywidualnych toków kształcenia. Światowy poziom badań naukowych prowadzonych przez pracowników uczelni oraz doskonale wyposażone laboratoria owocują współpracą z wieloma krajowymi i zagranicznymi firmami. W ramach umów prowadzone są wspólnie projekty badawcze. Studenci natomiast mają możliwość odbycia praktyk, staży, czy też realizacji tematu pracy dyplomowej w oddziałach renomowanych firm na całym świecie.

Patroni merytoryczni w Warszawie

Flogiston

Podstawowym celem „Flogistonu” jest rozwijanie zainteresowań członków Koła, studentów Wydziału Chemicznego oraz wszystkich miłośników tej nauki. Dzieje się to poprzez specjalne wykłady, pokazy oraz konferencje. Tym samym Koło udostępnia i przedstawia w ciekawej formie wiedzę, której nie można znaleźć w zwykłych akademickich podręcznikach. Tutaj słowo „Chemia” nabiera nowego znaczenia.

logoKNAP2

Koło Naukowe Automatyki Przemysłowej

Koło Naukowe Automatyki Przemysłowej (KNAP) działa przy Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej. Na podstawie własnych pomysłów buduje urządzenia, które biorą czynny udział w procesach produkcyjnych (np. roboty manipulacyjne, obrabiarki, czy roboty mobilne). Studenci swoje projekty wykonują zarówno od strony mechanicznej, jak również programowej i modelowej. Ponadto zajmują się organizacją szkoleń, warsztatów edukacyjnych oraz wyjazdów na targi związane z automatyzacją. Koło współpracuje z firmami z branży automatyki i robotyki, a także instytucjami naukowymi.

Koło Naukowe Napędów MELprop

KNN Melprop działa przy Zakładzie Silników Lotniczych wydziału MEiL Politechniki Warszawskiej. Zrzesza studentów zainteresowanych nie tylko napędami lotniczymi, ale również innych specjalności. Prowadzi różne projekty mające na celu rozwijanie wiedzy i doświadczenia, m.in: platforma pomiarowa do silnika odrzutowego, czy projekt własnego silnika pulsacyjnego.

Studenckie Koło Aerodynamiki Pojazdów

Studenckie Koło Aerodynamiki Pojazdów (SKAP) tworzy grupa studentów pasjonujących się motoryzacją. Przy użyciu technik stosowanych w lotnictwie konstruuje ekonomiczne pojazdy, które na jednym litrze paliwa pokonują setki kilometrów. Działa przy wydziale MEiL na Politechnice Warszawskiej.

Studenckie Koło Astronautyczne

Studenckie Koło Astronautyczne

Studenckie Koło Astronautyczne (SKA) działa przy Politechnice Warszawskiej i od ponad 15 lat pomaga kształcić młodych ludzi pasjonujących się kosmonautyką. Studenci mają tu możliwość uczestniczenia w projektach organizowanych m.in. przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA), czy współpracy z doświadczonymi inżynierami z Centrum Badań Kosmicznych PAN. Od początku swojego istnienia członkowie Koła stawiają na edukację i zaangażowani dzięki czemu mogli uczestniczyć w wielu projektach budowy satelitów ziemskich (YES 2, SSETI EXPRESS, ESEO), księżycowych (ESMO), łazików (Skarabeusz, Husar), małych rakiet (Amelia, Amelia 2, H1), projektowanie eksperymentów kosmicznych (Kampanie Lotów Parabolicznych, projekt SCOPE 2.0 na kampanię BEXUS/REXUS, balony stratosferyczne). Ukoronowaniem zdobytej wiedzy i doświadczenia było zbudowanie pierwszego polskiego satelity PW-Sat, wystrzelonego 13 lutego 2012r. na pokładzie rakiety Vega należącej do Europejskiej Agencji Kosmicznej. Aktualnie SKA zrzesza ok. 110 studentów studiujących na różnych wydziałach Politechniki Warszawskiej. Dzięki temu mamy możliwość wymiany wiedzy i umiejętności pomiędzy członkami oraz tworzenia złożonych przedsięwzięć.

Studenckie Koło Naukowe Robotyków

Powstało z inicjatywy studentów Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa – łączy ludzi o takich samych zainteresowaniach, którzy chcą wspólnie poszerzać wiedzę zdobytą w trakcie studiów i poznać praktyczne jej zastosowania. Obszarami działania koła są szeroko pojęte zagadnienia automatyki i robotyki. Obecna działalność koła wiąże się z projektami dotyczącymi sterowania, konstrukcji platform edukacyjnych, czy urządzeń przydatnych w laboratorium.

Studenckiego Koła Naukowego Energetyki Niekonwencjonalnej (SKNEN)

Głównym obszarem zainteresowania Studenckiego Koła Naukowego Energetyki Niekonwencjonalnej (SKNEN) jest poszukiwanie możliwych do zastosowania rozwiązań w dobie wyczerpujących się zasobów paliw kopalnych oraz stale rosnącym zapotrzebowaniu na energię elektryczną jak i ciepło. Świadomość, iż energetyka niekonwencjonalna zaczyna być w Polsce coraz bardziej popularna i faktycznie ma racje bytu, jest dla nas dodatkową mobilizacją do podejmowania kolejnych działań.

WUT Racing

WUT (Warsaw University of Tehnology) Racing to grupa ambitnych studentów, których głównym celem jest rozwój i zdobywanie doświadczenia poprzez uczestnictwo w międzynarodowych zawodach Formula SAE. Zadaniem zespołu jest zaprojektowanie i zbudowanie samochodu wyścigowego w przypominającego mniejszą wersję bolidu formuły 1. W czasie realizacji projektu studenci mają okazję wykorzystać zdobytą na studiach wiedzę a także rozwinąć nowe umiejętności z zakresu projektowania, budowania, zarządzania i promowania nowego produktu. Zespół do tej pory zbudował jeden bolid oraz uczestniczył w zawodach rozgrywanych we Włoszech oraz Anglii.

Patroni merytoryczni we Wrocławiu

Stowarzyszenie Naukowe Studentów AUTOMATYK

Stowarzyszenie Naukowe Studentów AUTOMATYK

Koło Naukowe AUTOMATYK działa na Wydziale Elektrycznym przy Instytucie Energoelektryki (I-8) Politechniki Wrocławskiej, zajmuje się problematyką związaną z zagadnieniami automatyki. Członkowie koła skupiają się w głównej mierze na poznaniu zastosowań sterowników PLC. AUTOMATYK cieszy się popularnością również wśród studentów innych wydziałów tj.Wydział Elektroniki i Wydział Mechaniczny.

Koło Naukowe Robotykow KoNaR

Koło Naukowe Robotyków KoNaR

Zajmuje się szeroko pojętą robotyką, w szczególności tematyka realizowanych projektów przez Koło obejmuje: roboty mobilne, sterowanie robotów, nowe technologie w robotyce, elementy sztucznej inteligencji, programowanie mikrokontrolerów, systemy sensoryczne czy systemy wykonawcze. Jednym z zadań realizowanych przez Koło „KoNaR” jest organizacja cyklicznych zawodów robotów minisumo o charakterze otwartym. Zawody odbywają się przed kilkusetosobową publicznością. Zasadniczym celem organizacji zawodów jest integracja środowiska robotycznego oraz popularyzacja robotyki.

Koło Naukowe Hydro+

Koło Naukowe Hydro+ powstało przy Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej, a opiekunami są członkowie zespołu naukowego Katedry Eksploatacji Systemów Logistycznych, Systemów Transportowych i Układów Hydraulicznych. Obszar działalności koła obejmuje szeroko pojętą hydraulikę, pneumatykę oraz mechatronikę. Jak przystało na studentów Wydziału Mechanicznego członkowie Koła realizują projekty związane ze projektowaniem i budową maszyn i urządzeń. Dodatkowo studenci Koła Naukowego Hydro+ nawiązują współpracę z organizacjami działającymi poza Politechniką jak np. Wrocławskie Humanitarium.

Koło Naukowe Technologii Innowacyjnych Rapid Troopers

Koło Naukowe Technologii Innowacyjnych Rapid Troopers

Koło naukowe Rapid Troopers (RT) jest przeznaczone dla studentów i doktorantów Politechniki Wrocławskiej, głównie Wydziału Mechanicznego zainteresowanych innowacyjnymi technologiami w zakresie szybkiego prototypowania i rozwoju produktu. W ramach działalności RT członkowie koła mogą poszerzać swoją wiedzę z zakresu modelowania oraz technologii produkcji nowych wyrobów. Członkowie RT samodzielnie generują pomysły na realizowane projekty. Ze względu na szerokie możliwości aplikacyjne technik będących w centrum zainteresowania RT, współpracujemy z wieloma organizacjami z jak i poza uczelni. Obszar działalności skupia się wokół: Rapid prototyping, Reverse engineering, Virtual reality.

FPM

Fundacja Pro Mathematica

Fundacja Pro Mathematica została powołana w 2011 roku przez spółkę „Wrocławski Park Technologiczny” S.A. w celu prowadzenia działalności edukacyjnej skierowanej do dzieci i młodzieży z regionu Dolnego Śląska. Zgodnie z mottem Fundacji zawartym w słowach Konfucjusza: „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem.” aktywność Fundacji skoncentrowana jest przede wszystkim na przedstawieniu młodym ludziom nauk ścisłych, innowacyjnych technologii oraz zasad przedsiębiorczości w jak najbardziej atrakcyjnej i interesującej formie. Do kluczowych osiągnięć Fundacji Pro Mathematica należy prowadzenie i rozwój Centrum Edukacyjnego „Technoludek” oraz Przedszkola Niepublicznego we Wrocławskim Parku Technologicznym „Technoludek”.

Patroni medialni

WiZczarna2

Wiedza i Życie

Łączy solidną niemal 90-letnią tradycję z nowoczesnym podejściem do upowszechniania osiągnięć nauki. Prostym, przystępnym językiem pisze o tym, co dzieje się w przodujących laboratoriach w Polsce i na świecie. W zrozumiały sposób prezentuje informacje o nowoczesnych technologiach i nowościach w poszczególnych dziedzinach nauki (matematyka, chemia, fizyka, astronomia, elektronika, informatyka). Autorami są dziennikarze popularnonaukowi, specjaliści w swoich dziedzinach. „Wiedza i Życie” jest na bieżąco z nowinkami technicznymi, informuje o ciekawych wydarzeniach, związanych z nauką i edukacją, prezentuje ciekawostki i wyjątkowe zjawiska, zaś wszystko jest ilustrowane atrakcyjnymi zdjęciami. Formuła miesięcznika jest kilka razy w roku urozmaicana numerami specjalnymi, poświęconymi danej tematyce, np. „Światło”, „Energia” czy „Ziemia”. Od 2005 r. ukazuje się także kwartalnik „Wiedza i Życie. Inne Oblicza Historii” – Numer Specjalny o tematyce historycznej, skierowany do wszystkich miłośników przeszłości, ukazywanej w różnych aspektach – także tych kontrowersyjnych i nie zawsze wygodnych.

Młody Technik

To ulubione pismo pasjonatów nauki i techniki, które ukazuje się od 1932 roku. Miesięcznik skierowany jest do szerokiej rzeszy odbiorców, w tym do młodzieży szkolnej. Każdy, kto interesuje się współczesną techniką i kierunkami jej rozwoju znajdzie w Młodym Techniku coś dla siebie. Jest to jedyny tytuł w segmencie nauk ścisłych i techniki, zalecany jako lektura dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Uczniowie i nauczyciele szczególnie cenią rubryki edukacyjne odnoszące się wprost do przedmiotów szkolnych takie jak: Chemia, Fizyka, Matematyka, jak również rubryki rozwijające dodatkowe zainteresowania, tj. Jak to działa, Jak to robią, Historia odkryć i wynalazków. Są też działy dla majsterkowiczów i modelarzy.

Victor Gimnazjalista (EID)

To dwutygodnik edukacyjny wydawany przez AGA Press adresowany do młodzieży gimnazjalnej. Oferuje czytelnikom zarówno wsparcie w nauce, jak i codziennych problemach nastolatka. W Victorze publikowane są testy gimnazjalne oraz porady specjalistów. To źródło informacji dla gimnazjalistów zastanawiających się nad wyborem dalszej drogi kształcenia, przyszłego zawodu. Na łamach czasopisma obecna jest tematyka dotycząca życia szkolnego, wydarzeń związanych z oświatą w Polsce, psychologii czy sportu. Victor jest również miejscem dla młodych twórców chcących podzielić się swoimi tekstami, pracami plastycznymi i fotograficznymi. Victor jest zarówno organizatorem, jak i patronem wielu konkursów i akcji skierowanych do młodzieży gimnazjalnej.

Akademickie Radio LUZ

Stacja radiowa Politechniki Wrocławskiej nadająca na częstotliwości 91,6fm. Zasięgiem obejmuje Wrocław i okoliczne miejscowości. Można nas słuchać również przez Internet. Akademickie Radio LUZ jest jedyną we Wrocławiu stacją niekomercyjną. Radio tworzą wolontariusze, rekrutowani pośród studentów wszystkich wrocławskich uczelni oraz uczniowie szkół średnich.

Akademickie Radio Kampus

To niekomercyjna rozgłośnia akademicka, działająca przy Uniwersytecie Warszawskim. Zespół redakcyjny Akademickiego Radia Kampus tworzą przede wszystkim studenci, którzy pracują na zasadzie wolontariatu. Pod nadzorem doświadczonych dziennikarzy, tworzą oni całodobowy program, emitowany na 97,1 FM w Warszawie i 30 km od Warszawy, a także w internecie. Radio dzieli się na 7 redakcji: informacji, publicystyki, kultury, studencka, muzyczna, realizacji dźwięku i europejska.

Edukacja Internet Dialog (EID)

To platforma do wymiany poglądów i informacji o współczesnej edukacji. Misją twórców portalu jest zmiana systemu oświaty poprzez stworzenie nowoczesnej społeczności w środowisku edukacyjnym oraz wykreowanie nowej świadomości w postrzeganiu wizerunku nauczyciela. EID zwraca uwagę na nowoczesne trendy w nauczaniu, np. Social Networking i pokazuje, jak można je wykorzystywać. Na stronie znajdują się blogi ekspercie i nauczycielskie dotyczące m.in. pedagogiki, dydaktyki, technologii czy stylu życia. Użytkownicy portalu mogą również korzystać z internetowej telewizji EiD TV i platformy e-learningowej.