Partnerzy programu

Patroni honorowi

MEN

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Minister Edukacji Narodowej jest naczelnym organem administracji publicznej, któremu obsługę zapewnia Ministerstwo Edukacji Narodowej będące jednostką budżetową.

Ministerstwo Edukacji Narodowej zostało utworzone z dniem 5 maja 2006 r. rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 maja 2006 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz zniesienia Ministerstwa Edukacji i Nauki (Dz.U. z 2006 r. Nr 76, poz. 532)

Do głównych zadań ministerstwa należą sprawy związane z:

  • wychowaniem przedszkolnym, kształceniem ogólnokształcącym, specjalnym i zawodowym;
  • programami, podręcznikami i środkami dydaktycznymi nauczania;
  • egzaminami zewnętrznymi;
  • pomocą stypendialną dla uczniów;
  • zatrudnianiem nauczycieli, ich awansem i wynagrodzeniami;
  • polityką państwa dla młodzieży.

Mazowiecki Kurator Oświaty

Kuratorium Oświaty w Warszawie sprawuje nadzór pedagogiczny nad 7935 szkołami i placówkami oświatowymi w województwie mazowieckim, w tym m.in. nad 1741 szkołami podstawowymi, 1007 gimnazjami i 1717 szkołami ponadgimnazjalnymi. Do mazowieckich szkół uczęszcza ponad 888 tys. uczniów (dane z 2013 r.), uczonych przez 94 tys. nauczycieli. Urząd jest państwową jednostką budżetową, wchodzącą w skład zespolonej administracji rządowej w województwie mazowieckim jako wyodrębniona jednostka organizacyjna. Obok sprawowania nadzoru pedagogicznego, Kurator wykonuje m.in. zadania w zakresie: wspomagania dyrektorów publicznych szkół i placówek w doskonaleniu jakości pracy, diagnozy oraz oceny działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkół, wspomagania rozwoju zawodowego nauczycieli, w tym awansu zawodowego nauczycieli. Współdziała z właściwymi organami, organizacjami i innymi podmiotami w sprawach dotyczących warunków rozwoju dzieci i młodzieży oraz organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie województwa w okresie ferii letnich i zimowych. Ponadto Kuratorium wspomaga działania w zakresie upowszechniania osiągnięć i dorobku szkół, placówek, uczniów i pedagogów.


Dolnośląski Kurator Oświaty

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu sprawuje nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami oświatowymi na terenie województwa dolnośląskiego. Pod opieką instytucji znajduje się m.in. 733 szkół podstawowych, 451 gimnazjów i 512 szkół ponadgimnazjalnych. Do dolnośląskich szkół uczęszcza w sumie 318 268 uczniów.


Polska Akademia Nauk

Polska Akademia Nauk została utworzona na mocy ustawy sejmowej z dnia 30 października 1951 roku. Odbyło się to w warunkach odbudowywania po zniszczeniach wojennych potencjału naukowego i dydaktycznego oraz konieczności uporządkowania i unowocześnienia organizacji życia naukowego w Polsce. Akademię – najwyższą instytucję naukową Rzeczypospolitej Polskiej – powołano w celu zapewnienia nauce polskiej warunków wszechstronnego rozwoju, nadania badaniom naukowym kierunku odpowiadającego istotnym potrzebom społecznym i w oparciu o najlepsze tradycje i dorobek nauki polskiej. Uznano, iż zadaniem Akademii jest wszechstronny rozwój nauki polskiej oraz współdziałanie w wykorzystaniu osiągnięć naukowych dla dalszego rozwoju gospodarki i kultury narodowej oraz przyczynianie się do rozwoju postępowej myśli naukowej w świecie.

W okresie 60 lat swojego istnienia Polska Akademia Nauk uległa wielu przemianom, jednak jej pierwsze podstawowe cele i zadania są nadal aktualne. Zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 roku Polska Akademia Nauk – jako państwowa instytucja naukowa – służy rozwojowi, promocji, integracji i upowszechnianiu nauki oraz przyczynia się do rozwoju edukacji i wzbogacania kultury narodowej. Do jej zadań należy m.in. prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, kształcenie na różnych poziomach i w różnych formach, formułowanie zasad etyki w nauce, działalność opiniotwórcza w sprawach nauki oraz wykorzystania wyników badań naukowych w praktyce, współpraca naukowa i naukowo-organizacyjna z krajowymi i międzynarodowymi środowiskami naukowymi. Korporacja Polskiej Akademii Nauk skupia najwybitniejszych uczonych polskich i zagranicznych. W strukturze Akademii działają instytuty naukowe prowadzące badania naukowe istotne dla rozwoju kraju.


Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, utworzony w 1918 roku, wykonuje swoje zadania w sprawach własności przemysłowej jako centralny organ administracji rządowej. Do podstawowych zadań Urzędu, wskazanych w ustawie Prawo własności przemysłowej, należy między innymi: przyjmowanie i badanie zgłoszeń dotyczących wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, niektórych oznaczeń geograficznych oraz topografii układów scalonych, dokonanych w celu uzyskania ochrony; orzekanie w sprawach o udzielanie praw wyłącznych na przedmioty własności przemysłowej oraz rozstrzyganie spraw w postępowaniu spornym. Realizując swoją misję edukacyjną, Urząd Patentowy podejmuje liczne inicjatywy, których celem jest podniesienie świadomości oraz upowszechnianie wiedzy i umiejętności pozwalających na efektywne korzystanie z systemu ochrony własności intelektualnej – bardzo istotnego czynnika w kształtowaniu innowacyjności oraz gospodarki opartej na wiedzy.

MEN

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW

ICM UW to ośrodek data science wykorzystujący superkomputery do analizy dużych zbiorów danych, symulacji złożonych procesów oraz przeprowadzania zaawansowanych prac obliczeniowych. Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą specjalistów oraz nowoczesną, wysokowydajną e-infrastrukturą. Oferujemy kompleksowe i zoptymalizowane rozwiązania dla nauki, biznesu i sektora publicznego. Posiadamy również bogatą ofertę edukacyjną i szkoleniową.

Główni patroni merytoryczni


Politechnika Warszawska

Największa i najstarsza uczelnia techniczna w Polsce, której tradycja sięga początków XIX wieku. W Politechnice zgromadzony jest największy w Polsce potencjał naukowo-badawczy w dziedzinie nauk technicznych. Tu powstaje największa liczba liczących się w kraju i za granicą opracowań naukowych. O randze Politechniki Warszawskiej świadczą liczne umowy o współpracy z innymi uczelniami, wymiana kadry i studentów oraz wspólne programy badawcze. Żadna z uczelni technicznych w Polsce nie dysponuje tak szerokim wachlarzem kierunków kształcenia, specjalności i specjalizacji dyplomowych, co umożliwia zaspokojenie indywidualnych zainteresowań młodzieży i potrzeb rynku.


Politechnika Wrocławska

Jest jedną z największych i najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Została założona przez lwowskich i warszawskich uczonych i rozpoczęła działalność pod nazwą Politechnika Wrocławska w 1945 roku. Od początku swej działalności stanowi ona ważny ośrodek kształcenia technicznego. Politechnika umożliwia studentom naukę zarówno według standardowych programów, jak i pozwala na wybór indywidualnych toków kształcenia. Światowy poziom badań naukowych prowadzonych przez pracowników uczelni oraz doskonale wyposażone laboratoria owocują współpracą z wieloma krajowymi i zagranicznymi firmami. W ramach umów prowadzone są wspólnie projekty badawcze. Studenci natomiast mają możliwość odbycia praktyk, staży, czy też realizacji tematu pracy dyplomowej w oddziałach renomowanych firm na całym świecie.


Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych powstała w 1994 roku. Uczelnia od lat zajmuje czołowe pozycje w prestiżowych rankingach. Wyróżniana jest przez studentów, pracodawców i media. Oferta edukacyjna to studia informatyczne – Wydział Informatyki, studia artystyczne – Wydział Sztuki Nowych Mediów, kierunki grafika i architektura wnętrz, studia z dziedziny zarządzania – Wydział Zarządzania Informacją oraz kulturoznawstwa – Wydział Kultury Japonii. Kształcenie prowadzone jest na studiach licencjackich, inżynierskich, magisterskich, podyplomowych i doktoranckich.PJATK ma uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora nauk technicznych w dyscyplinach informatyka oraz mechanika. Jako jedyna niepubliczna uczelnia w Polsce ma również uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie informatyka.


Wojskowa Akademia Techniczna

Wojskowa Akademia Techniczna, powołana ustawą z 1951 roku, jest publiczną uczelnią akademicką nadzorowaną przez Ministra Obrony Narodowej. Jako otwarty uniwersytet techniczny, służy Siłom Zbrojnym, nauce, gospodarce i społeczeństwu poprzez kształcenie podchorążych i studentów, rozwój kadry naukowo-dydaktycznej oraz prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w obszarach nauk ścisłych, technicznych i społecznych, a w szczególności w zakresie techniki wojskowej i technologii bezpieczeństwa. Współpracuje z uczelniami akademickimi w kraju i za granicą. W myśl nadrzędnej dewizy „Omnia pro patria” Akademia kontynuuje chlubne tradycje technicznych szkół wojskowych: Szkoły Rycerskiej, Szkoły Głównej Artylerii i Inżynierii oraz Wyższej Szkoły Inżynierii Wojskowej. Przygotowuje przyszłe kadry inżynierskie, przekazuje wiedzę, kształtuje umiejętności i doskonali kompetencje na najwyższym poziomie, ucząc jednocześnie patriotyzmu i odpowiedzialności za Ojczyznę.

Patroni merytoryczni w Warszawie

Flogiston

Flogiston popularyzuje naukę w formie pokazów i warsztatów w różnych placówkach takich jak domy dziecka, świetlice osiedlowe oraz szkoły. Staramy się aby dzieci i młodzież mogły być bliżej chemii, której uczą się z książek, a która niekiedy wydaje się taka obca. Krzewiąc chęć do nauki wśród najmłodszych mamy nadzieje stworzyć pokolenie lubiące chemię i świadome jej znaczenia w codziennym życiu. Flogiston jest również zapraszany na Pikniki Edukacyjne i Festiwale Nauki organizowane przez cały rok. Współpracujemy także z wieloma szeroko rozpoznawalnymi instytucjami i organizacjami, takimi jak BASF czy DOW.logiston


Koło Naukowe Napędów MELprop

Tematem przewodnim działalności koła są napędy, kładąc nacisk na te stosowane w przemyśle lotniczym. Członkowie koła zajmują się pogłębianiem wiedzy na ich temat na różne możliwe sposoby, zarówno biernie jak i czynnie. Jako słuchacze uczestniczymy w obronach prac dyplomowych, a także jesteśmy obecni jako obserwatorzy przy niektórych doświadczeniach prowadzonych w Instytucie Techniki Cieplnej. Aby rozszerzyć zrozumienie problemów inżynierskich z obszaru akademickiego na inżynierię stosowaną w przemyśle organizujemy wycieczki do zakładów produkcyjnych w celu zapoznania się z ich działalnością. Czynnie prowadzimy projekty badawcze różnych silników, niektóre z nich podejmując od samego procesu zaprojektowania aż do testów i optymalizacji. W tym celu przekazujemy sobie wewnątrz organizacji wszelką potrzebną w tych celach wiedzę poprzez różne serie szkoleń oraz studencką pomoc. Nasi członkowie chętnie promują zarówno naszą organizację jak i całą Politechnikę Warszawską na różnego rodzaju wydarzeniach o tematyce inżynierskiej.


Studenckie Koło Aerodynamiki Pojazdów

Studenckie Koło Aerodynamiki Pojazdów (SKAP) tworzy grupa studentów pasjonujących się motoryzacją. Przy użyciu technik stosowanych w lotnictwie konstruuje ekonomiczne pojazdy, które na jednym litrze paliwa pokonują setki kilometrów. Działa przy wydziale MEiL na Politechnice Warszawskiej. Co roku z sukcesami biorą udział w międzynarodowych zawodach Shell Eco-marathon konfrontując swoje rozwiązania z konkurentami z całej Europy.


Studenckie Koło Naukowe Robotyków

Powstało z inicjatywy studentów Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa – łączy ludzi o takich samych zainteresowaniach, którzy chcą wspólnie poszerzać wiedzę zdobytą w trakcie studiów i poznać praktyczne jej zastosowania. Obecna działalność koła wiąże się z projektami dotyczącymi sterowania, konstrukcji platform edukacyjnych, czy urządzeń przydatnych w laboratorium. Koło Naukowe Robotyków umożliwia swoim członkom rozwój i pogłębianie zainteresowań w dziedzinie automatyki, robotyki oraz elektroniki przy uwzględnieniu zagadnień związanych ze sterowaniem, kinematyką i dynamiką rozwiązań konstrukcyjnych. Studenci rozwijają swoją „nieakademicką wiedzę” poprzez uczestnictwo w wielu projektach prowadzonych w Kole. Tematyka podejmowanych projektów jest bardzo różnorodna: studenci tworzą m.in. roboty występujące na zawodach konstrukcyjnych, manipulatory, komputerowe modele sterowania czy układy elektroniczne.


Studenckiego Koła Naukowego Energetyki Niekonwencjonalnej (SKNEN)

Studenckie Koło Naukowe Energetyki Niekonwencjonalnej działa przy wydziale Mechaniki Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Główne zainteresowania ich członków to poszukiwanie możliwych do zastosowania rozwiązań w dobie wyczerpujących się zasobów paliw kopalnych oraz rosnącym zapotrzebowaniu na energię elektryczną jak i ciepło. Świadomość, iż energetyka niekonwencjonalna zaczyna być w Polsce coraz bardziej popularna i faktycznie ma racje bytu, jest dodatkową mobilizacją do podejmowania kolejnych działań. Oprócz realizowania pomysłów konstrukcyjnych członkowie koła uczestniczą w organizacji konferencji, wycieczek, warsztatów, debat i wykładów związanych z Energetyką.


WUT Racing

Koło naukowe wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa (MEiL) WUT Racing Team jest organizacją zrzeszającą studentów z całej Politechniki Warszawskiej. Celem członków koła jest rozwój i zdobywanie doświadczenia poprzez realizowanie prawdziwych projektów, budowę samochodów wyścigowych i uczestnictwo w międzynarodowych zawodach Formula Student. Dzięki realizacji tak ambitnych zadań członkowie Koła mają okazję zdobyć doświadczenie z zakresu: modelowania i obsługi programów CAD, obliczeń wytrzymałościowych i aerodynamicznych metodą elementów skończonych i CFD, pracy zespołowej, planowania oraz realizacji projektu, zarządzania kosztami oraz wytwarzania i testowania. Zespół jest podzielony na 3 działy: techniczny, nietechniczny oraz rekrutów.


Koło naukowe ADek

Koło naukowe ADek to zespół, który tworzą studenci z Politechniki Warszawskiej. Organizacja zajmuję się głównie konstrukcją gokartów, od niedawna w kole działa także sekcja dronów. Motywem przewodnim działalności koła jest projektowanie oraz budowanie elektrycznego gokarta na odbywające się co roku zawody we Francji. Obecnymi projektami koła są: budowa elektrycznego super gokarta do pobicia rekordu Guinnessa oraz drona o zastosowaniach przemysłowych. Za swoje osiągnięcia członkowie koła zostali docenieni przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w konkursie Najlepsi z Najlepszych.


Koło Naukowe Budowy Maszyn, Automatyzacji i Robotyki

Koło naukowe Instytutu Budowy Maszyn Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej w swojej działalności podejmuje szeroki zakres zagadnień związanych z budową i eksploatacją maszyn inżynieryjnych, począwszy od projektowania i konstruowania elementów konstrukcyjnych, poprzez układy napędowe, a skończywszy na nowoczesnych systemach sterowania nimi. Członkowie koła cyklicznie startują w zawodach pojazdów napędzanych sprężonym powietrzem, prezentując autorskie rozwiązanie własnego „pneumobila”. Główny kierunek prac w kole związany jest z hydrotronicznymi układami napędowymi. Zbudowane na podstawie projektu członków koła „niskobudżetowe stanowisko do prowadzenia zajęć praktycznych z zakresu budowy i eksploatacji hydrostatycznych układów napędowych” zajęło I miejsce i złoty medal za produkt XI Międzynarodowych Targów Hydrauliki, Pneumatyki, Sterowania, Napędów i Mechatroniki. Bardzo ważnym obszarem działalności koła jest udział w szeregu przedsięwzięciach propagujących osiągnięcia koła, wystawach na rzecz przemysłu obronnego i gospodarki narodowej. Systematyczny kontakt z zakładami przemysłowymi, poznawanie procesów produkcyjnych i technologicznych, staże krajowe i zagraniczne, zdobywane certyfikaty odbytych kursów pozwalają na rozszerzenie zakresu wiedzy inżynierskiej i podnoszenie kwalifikacji członków koła, jakże przydatnych na przyszłych stanowiskach pracy.

Patroni merytoryczni we Wrocławiu

Stowarzyszenie Naukowe Studentów AUTOMATYK

Stowarzyszenie Naukowe Studentów AUTOMATYK

Stowarzyszenie Naukowe Studentów „Automatyk” jest Kołem Naukowym działającym przy Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej. Organizacja skupia nie tylko studentów, ale wszystkie osoby, które łączą zainteresowanie połączone z pasją z dziedzin automatyki, sterowania i robotyki. Koło realizuje to przez budowę makiet dydaktycznych, organizacje szkoleń z zakresu elektroniki oraz programowania mikrokontrolerów i sterowników PLC.

Koło Naukowe Robotykow KoNaR

Koło Naukowe Robotyków KoNaR

Koło Naukowe Robotyków „KoNaR” skupia się na rozwoju oraz propagowaniu wiedzy z zakresu robotyki. Zajmuje się tematyką sterowania robotów, sztucznej inteligencji oraz systemów wbudowanych. Jest organizatorem największych otwartych Warsztatów Robotycznych na Politechnice Wrocławskiej oraz jednych z największych w Polsce zawodów – Międzynarodowych Zawodów Robotów Robotic Arena. Obecnie realizowane projekty w kole to: robot eksploracyjny klasy RoboMagellan, robot humanoidalny, plansza szachowa sterowana głosem, robot balansujący na kuli, manipulator typu miniDelta. Poza dużymi projektami w kole budowane są także mniejsze konstrukcje robotyczne przygotowywane na zawody w Polsce i Europie


Koło Naukowe Hydro+

Koło naukowe Hydro+ działa na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej. Opiekunem koła jest dr hab. inż. Wiesław Fiebig, prof. PWr. W kole aktywnie działa 24 studentów. Naszym celem jest zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu hydrauliki i pneumatyki, natomiast nie ograniczamy się do tych dziedzin i poszukujemy ich nowatorskich zastosowań w układach mechanicznych i automatyki.


Koło Naukowe Pojazdów i Robotów Mobilnych

KN PIRM jest interdyscyplinarną organizacją studencką. Koło Naukowe Pojazdów i Robotów Mobilnych zrzesza studentów z różnych wydziałów, dając im możliwość rozwoju pasji i marzeń. Celem działalności koła jest rozwój innowacyjnych technologii, wdrażanie i realizacja nowoczesnych projektów. Obecnie w Kole prowadzone są prace nad trzema projektami: Lekki motocykl elektryczny – budowany na zawody SmartMoto Challenge w Barcelone. Jurek – Pierwszy Polski Pojazdu autonomiczny – samochód robot skonsturowany na bazie samochodu Toyota Yaris. Zero Emission Car – ZEC – Pierwszy Polski Elektryczny Samochód do driftu.

FPM

Fundacja Pro Mathematica

Fundacja Pro Mathematica została powołana w 2011 roku przez spółkę „Wrocławski Park Technologiczny” S.A. w celu prowadzenia działalności edukacyjnej skierowanej do dzieci i młodzieży z regionu Dolnego Śląska. Zgodnie z mottem Fundacji zawartym w słowach Konfucjusza: „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem.” aktywność Fundacji skoncentrowana jest przede wszystkim na przedstawieniu młodym ludziom nauk ścisłych, innowacyjnych technologii oraz zasad przedsiębiorczości w jak najbardziej atrakcyjnej i interesującej formie. Do kluczowych osiągnięć Fundacji Pro Mathematica należy prowadzenie i rozwój Centrum Edukacyjnego „Technoludek” oraz Przedszkola Niepublicznego we Wrocławskim Parku Technologicznym „Technoludek”.


Koło Naukowe Automatyki i Robotyki „Robocik”

działa przy Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej od 2004 r. Ich głównym projektem jest budowa zdalnie sterowanej łodzi podwodnej w ramach projektu PWr Diving Crew. Oprócz tego członkowie koła budują między innymi drona. Posiadają także robota edukacyjnego pajączek, robota typu minisumo oraz robota micromouse.
Patroni medialni


Młody Technik

To ulubione pismo pasjonatów nauki i techniki, które ukazuje się od 1932 roku. Miesięcznik skierowany jest do szerokiej rzeszy odbiorców, w tym do młodzieży szkolnej. Każdy, kto interesuje się współczesną techniką i kierunkami jej rozwoju znajdzie w Młodym Techniku coś dla siebie. Jest to jedyny tytuł w segmencie nauk ścisłych i techniki, zalecany jako lektura dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Uczniowie i nauczyciele szczególnie cenią rubryki edukacyjne odnoszące się wprost do przedmiotów szkolnych takie jak: Chemia, Fizyka, Matematyka, jak również rubryki rozwijające dodatkowe zainteresowania, tj. Jak to działa, Jak to robią, Historia odkryć i wynalazków. Są też działy dla majsterkowiczów i modelarzy.


Akademickie Radio LUZ

Stacja radiowa Politechniki Wrocławskiej nadająca na częstotliwości 91,6fm. Zasięgiem obejmuje Wrocław i okoliczne miejscowości. Można nas słuchać również przez Internet. Akademickie Radio LUZ jest jedyną we Wrocławiu stacją niekomercyjną. Radio tworzą wolontariusze, rekrutowani pośród studentów wszystkich wrocławskich uczelni oraz uczniowie szkół średnich.


Akademickie Radio Kampus

To niekomercyjna rozgłośnia akademicka, działająca przy Uniwersytecie Warszawskim. Zespół redakcyjny Akademickiego Radia Kampus tworzą przede wszystkim studenci, którzy pracują na zasadzie wolontariatu. Pod nadzorem doświadczonych dziennikarzy, tworzą oni całodobowy program, emitowany na 97,1 FM w Warszawie i 30 km od Warszawy, a także w internecie. Radio dzieli się na 7 redakcji: informacji, publicystyki, kultury, studencka, muzyczna, realizacji dźwięku i europejska.


Edukacja Internet Dialog (EID)

To platforma do wymiany poglądów i informacji o współczesnej edukacji. Misją twórców portalu jest zmiana systemu oświaty poprzez stworzenie nowoczesnej społeczności w środowisku edukacyjnym oraz wykreowanie nowej świadomości w postrzeganiu wizerunku nauczyciela. EID zwraca uwagę na nowoczesne trendy w nauczaniu, np. Social Networking i pokazuje, jak można je wykorzystywać. Na stronie znajdują się blogi ekspercie i nauczycielskie dotyczące m.in. pedagogiki, dydaktyki, technologii czy stylu życia. Użytkownicy portalu mogą również korzystać z internetowej telewizji EiD TV i platformy e-learningowej.